برای شرکت در کارگاه های آموزشی از منوی کاربری خود اقدام کنید.

برای ثبت نام در کارگاه های آموزشی از قسمت "ثبت نام در برنامه ها" استفاده کنید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 کارگاه کاربرد ترکیبات ایزوتوپی دوتریوم دار در بخش های صنعتی و پژوهشی
1396-05-29 16:00-19:00
دانشکده علوم پایه 25
دانشجویان 150,000 ریال
اعضاء هیات علمی 150,000 ریال
شرکت کننده آزاد 150,000 ریال
4 شرکت مصباح انرژی
2 کارگاه کاربرد ترکیبات ایزوتوپی دوتریوم دار در بخش های صنعتی و پژوهشی.
1396-05-30 16:00-19:00
25
دانشجویان 150,000 ریال
اعضاء هیات علمی 150,000 ریال
شرکت کننده آزاد 150,000 ریال
14 شرکت مصباح انرژی
3 کارگاه کاربرد ترکیبات ایزوتوپی دوتریوم دار در بخش های صنعتی و پژوهشی..
1396-05-31 14:00-17:00
25
دانشجویان 150,000 ریال
اعضاء هیات علمی 150,000 ریال
شرکت کننده آزاد 150,000 ریال
1 شرکت مصباح انرژی
4 کارگاه تئوری و عملی پراش پرتو ایکس (XRD)
1396-05-29 16:00-19:00
12
دانشجویان 200,000 ریال
اعضاء هیات علمی 200,000 ریال
شرکت کننده آزاد 200,000 ریال
5 آقای قاسمی
5 کارگاه تئوری و عملی پراش پرتو ایکس (XRD).
1396-05-30 10:00-13:00
12
دانشجویان 200,000 ریال
اعضاء هیات علمی 200,000 ریال
شرکت کننده آزاد 200,000 ریال
10 آقای قاسمی
6 کارگاه تئوری و عملی پراش پرتو ایکس (XRD)..
1396-05-30 16:00-19:00
12
دانشجویان 200,000 ریال
اعضاء هیات علمی 200,000 ریال
شرکت کننده آزاد 200,000 ریال
3 آقای قاسمی
7 کارگاه تئوری و عملی پراش پرتو ایکس (XRD)...
1396-05-31 14:00-17:00
12
دانشجویان 200,000 ریال
اعضاء هیات علمی 200,000 ریال
شرکت کننده آزاد 200,000 ریال
4 آقای قاسمی
8 کارگاه تئوری و عملی رزونانس مغناطیسی هسته (NMR)
1396-05-29 16:00-19:00
12
دانشجویان 200,000 ریال
اعضاء هیات علمی 200,000 ریال
شرکت کننده آزاد 200,000 ریال
12 آقای درویشی
9 کارگاه تئوری و عملی رزونانس مغناطیسی هسته (NMR).
1396-05-30 10:00-13:00
12
دانشجویان 200,000 ریال
اعضاء هیات علمی 200,000 ریال
شرکت کننده آزاد 200,000 ریال
4 آقای درویشی
10 کارگاه تئوری و عملی رزونانس مغناطیسی هسته (NMR)..
1396-05-30 16:00-19:00
12
دانشجویان 200,000 ریال
اعضاء هیات علمی 200,000 ریال
شرکت کننده آزاد 200,000 ریال
3 آقای درویشی
11 کارگاه تئوری و عملی رزونانس مغناطیسی هسته (NMR)...
1396-05-31 14:00-17:00
12
دانشجویان 200,000 ریال
اعضاء هیات علمی 200,000 ریال
شرکت کننده آزاد 200,000 ریال
6 آقای درویشی
12 کارگاه آشنایی با فرایند دانش بنیان شدن محصولات نانو
1396-05-29 14:00-16:00
25
دانشجویان 150,000 ریال
شرکت کننده آزاد 200,000 ریال
4 آقای مهندس شمس
13 کارگاه آشنایی با روشهای ثبت اختراع خارجی و نشان صنعتی و حفظ مالکیت معنوی
1396-05-30 14:00-16:00
25
دانشجویان 150,000 ریال
شرکت کننده آزاد 200,000 ریال
4 آقای دکتر میرحسینی
14 کارگاه آشنایی با فرایند راه اندازی و ایجاد کسب و کار دانش بنیان
1396-05-31 14:00-16:00
25
دانشجویان 150,000 ریال
شرکت کننده آزاد 200,000 ریال
3 آقای مهندس شمس