نمایه مقالات پذیرفته شده در پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)
1396-02-30
نمایه مقالات پذیرفته شده در پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)

با توجه هماهنگی های صورت پذیرفته با پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) مقالات  پذیرفته شده در بیستمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران در این پایگاه نمایه خواهند شد.