حمایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو از بیستمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران
1396-02-30
حمایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو از بیستمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران

بیستمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران مورد حمایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو قرار گرفت.