حمایت پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) از بیستمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران
1396-02-30
حمایت پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) از بیستمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران

با توجه هماهنگی های صورت پذیرفته با پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) بیستمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران مورد حمایت پایگاه استنادی جهان اسلام قرار گرفت.

http://conf.isc.gov.ir/physchem20